Bát Thế húy Thọ

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Thọ
(3180,2653)
Nhiêu Thọ
Bát thế tổ khỏa : Tiền bản thôn hương trung thọ lão Trương quý Công húy Thọ phu quân
Bát thế tổ tỉ :Tiền thừa phu Trương chính thất nhụ nhin.

Huynh đệ