Bát Thế húy Cô Lam

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Cô Lam
(2780,2613)
Tỉu
Bát thế tổ cô : Lệnh tỵ(chị) Trương thị húy Lam nhất nương

Huynh đệ