Cửu Thế húy Nhụn

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1950
1952
Cửu Thế húy Nhụn
(9490,6357)
 • Cửu
 • thế
 • tổ đại :Lệnh quý Trương sĩ
 • huý
 • Nhụn
 • Canh
 • Dần
 • niên
 • nhất
 • lang
 • . Mất
 • Nhâm
 • Thìn
 • niên
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ