Cao Tổ húy Tài (財)

Thân sinh

Thông tin

?
19/8
Cao Tổ húy Tài (財)
(3052,1622)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • miếu
 • phu
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Tài
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Hạt
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoài
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật
 • kỵ
 • .

Huynh đệ