Cửu Thế húy Cô Tứ

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1949
1951
Cửu Thế húy Cô Tứ
(9390,6347)
 • Cửu
 • thế
 • tổ cô :
 • Lệnh
 • huý
 • Tứ
 • Kỷ
 • Sửu
 • niên(1949)
 • nhất
 • nương
 • .
 • Ất
 • Mùi
 • niên (1951)
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ