Bát Thế tự Thị Thịnh

Thông tin

1927
?
Bát Thế tự Thị Thịnh
(5882+2,4411)
Bà Sâm