Viễn Tổ húy Chuẩn (准)

Thân sinh

Thông tin

?
26/12
Viễn Tổ húy Chuẩn (准)
(122,314)
Viễn tổ khảo : Tiền bản thôn ,hương trung kỳ lão Trương trưởng Công húy Chuẩn tự là can Đổng mộ tại đội Mốt xứ nhị thập lục nhật ( /26 ) kỵThụy ôn hòa phũ quân
Viễn tổ tỉ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Bài .Hiệu từ thuận nhụ nhin