Bát Thế húy Cô Tứ (泗)

Thân sinh

Thông tin

?
12/11
Bát Thế húy Cô Tứ (泗)
(8080,6646)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • cô:
 • Hàng
 • nhị
 • Trương
 • lệnh
 • huý
 • Tứ
 • nhất
 • nương
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật (12/11)
 • kỵ
 • .