Cao Tổ húy Đinh (丁)

Thân sinh

Thông tin

?
22/2
Cao Tổ húy Đinh (丁)
(2953+1,1612)
Cố Hiệng
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Đinh
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ:
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Ninh
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • kỵ
 • .

Huynh đệ