Bát Thế húy Nhỏ (小)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Nhỏ (小)
(8680,7146)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Nhỏ
 • nhất
 • lang
 • .
 • Nộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)