Bát Thế húy Cô Lâm (潸)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Cô Lâm (潸)
(8480,7126)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • cô:
 • Hàng
 • nhị
 • Trương
 • lệnh
 • huý
 • Lâm
 • nhất
 • nương
 • .
 • Nộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)