Cao Tổ húy Lễ (禮)

Thân sinh

Thông tin

?
21/10
Cao Tổ húy Lễ (禮)
(2850,1555)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Lễ
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đập
 • Ao
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .