Thập Nhất Thế tự Phổ

Thân sinh

Thông tin

2001
?
Thập Nhất Thế tự Phổ
(7211,11012)

Huynh đệ