Cao Tổ húy Thiệu (紹)

Thân sinh

Thông tin

?
10/1
Cao Tổ húy Thiệu (紹)
(2752,1545)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Thiệu
 • thuỵ
 • công
 • nghị
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Bụi
 • Dứa
 • xứ
 • .
 • Chính
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • nhị
 • huý
 • Tứ
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .