Viễn Tổ húy Cô Ký (寄)

Thân sinh

Thông tin

?
4/2
Viễn Tổ húy Cô Ký (寄)
(110,116)
Tổ Cô
 • Tổ
 • nhất
 • nương
 • Trương
 • thị
 • huý
 • mỹ
 • nương
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật
 • kỵ (04/02)
 • .
 • Mộ
 • câu
 • tại
 • Đại
 • Tiết

 • Cồn

 • Đó
 • xứ
 • .
 • Miếu
 • tại
 • gia
 • bát
 • thế
 • Trương
 • Quang
 • Năm
 • Thạch
 • Linh
 • phường
 • .


Miếu thờ song Tổ Cô huý Ký , húy Đê