Cao Tổ húy Cô Hướng (餉)

Thân sinh

Thông tin

?
7/2
Cao Tổ húy Cô Hướng (餉)
(2550,1525)
 • Cao
 • tổ
 • cô :
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Hướng
 • nhất
 • nương
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .