Cao Tổ húy Cấp (給)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Cấp (給)
(2450,1515)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Cấp
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Trì
 • Nậy
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • lục
 • nhật
 • kỵ
 • .