Thập Nhất Thế tự Tâm

Thân sinh

Thông tin

1982
?
Thập Nhất Thế tự Tâm
(1111+2,3133)