Thập Nhất Thế tự Tâm

Thân sinh

Thông tin

1982
?
Thập Nhất Thế tự Tâm
(1411+3,3133)