Cao Tổ húy Dụy (唯)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Dụy (唯)
(2350,1344)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Dụy
 • nhất
 • lang
 • .