Thập Nhất Thế tự Khương

Thân sinh

Thông tin

1974
?
Thập Nhất Thế tự Khương
(1211+4,3113)