Thập Thế tự Quốc

Thân sinh

Thông tin

10/6/1977
?
Thập Thế tự Quốc
(114102,9022)
Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp
Vợ Vũ Thị Hậu sinh 12/9/1979. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội

Huynh đệ