Cao Tổ húy Nghĩa (義)

Thân sinh

Thông tin

?
19/4
Cao Tổ húy Nghĩa (義)
(2053,1314)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Nghĩa
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • .
 • .
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • huý
 • Khiên
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Vườn
 • Bài
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .