Thập Thế tự Niệm

Thân sinh

Thông tin

1963
?
Thập Thế tự Niệm
(99101,8225)
Vợ Nguyễn Thị Hà