Thập Thế tự Kỹ

Thân sinh

Thông tin

1961
?
Thập Thế tự Kỹ
(98102+1,8217)
Vợ Trần Thị Ngân