Cao Tổ húy Trứ (箸)

Thân sinh

Thông tin

?
1/10
Cao Tổ húy Trứ (箸)
(1953,1211)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • trưởng
 • kiêm
 • hành
 • cán
 • biện
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Trứ
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đập
 • Ao
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • tam
 • huý
 • Luận
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • kỵ
 • .Nghĩa trang chi cao tổ húy Trứ