Cao Cao Tổ húy Tịnh (淨)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Tịnh (淨)
(2640,611)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Tịnh
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .