Thập Thế húy Thắng (勝)

Thân sinh

Thông tin

1975
?
Thập Thế húy Thắng (勝)
(60100,5024)
 • Viễn
 • tôn
 • lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Thắng
 • (Ất
 • Mão
 • niên)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Bính
 • Ngọ
 • niên