Thập Thế húy Chiến (戰)

Thân sinh

Thông tin

1975
?
Thập Thế húy Chiến (戰)
(59100,5014)
 • Thập thế tổ đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Chiến
 • Ất
 • Mão
 • niên(1963)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Mất
 • thế
 • Bính
 • Ngọ
 • niên (1966)