Thập Thế tự Bình

Thân sinh

Thông tin

1964
?
Thập Thế tự Bình
(56102+2,4823)
Đảng viên, cán bộ hưu trí.
Có hai kỷ niệm chương và bốn bằng khen
Vợ Dương Thị Xuân sinh 1965 hưu trí.