Thập Thế tự Hạnh

Thân sinh

Thông tin

1959
?
Thập Thế tự Hạnh
(53101+1,4423)