Thập Thế tự Vinh

Thân sinh

Thông tin

1957
?
Thập Thế tự Vinh
(52101+1,4413)