Viễn Tổ húy Đông Lỗ (澤)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Viễn Tổ húy Đông Lỗ (澤)
(41,146)
Phúc
 • Nhất
 • chi
 • tại
 • Đông
 • Lỗ
 • Thượng
 • Phúc
 • thôn
 • .
 • Bản
 • tộc
 • 進士tiến sỉ
 • Trương
 • Quang
 • Trạch
 • nguyên
 • quan
 • ngự
 • sử
 • thời
 • vua
 • Huyền
 • Tông
 • .
 • Tại
 • từ
 • đường
 • hữu
 • đối
 • liên
 • ::
 • Nam
 • đường
 • phái
 • dẫn
 • thiên
 • thu
 • phổ
 • .
 • Đông
 • Lỗ
 • hương
 • lưu
 • vạn
 • từ .
 • Viễn tổ khảo:Tiền Thanh Hà quận Trương Trọng Công húy Đông Ất Vị niên(1715) phủ quân. Ngài định cư ở thôn Thượng Phúc vào khoảng
 • 1740.
Từ đường họ Trương Quang tại Đông Lỗ xã, Thượng Phúc thôn