Cao Cao Tổ húy Vỹ (偉)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Vỹ (偉)
(2342,546)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Vỹ
 • phủ
 • quân
 • .
 • cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Trương
 • chính
 • thất
 • sử
 • thị
 • huý
 • Chan
 • nhụ
 • nhân
 • .