Thập Thế tự Bình

Thân sinh

Thông tin

1967
?
Thập Thế tự Bình
(37101+2,3915)