Thập Thế húy Biên (匾)

Thân sinh

Thông tin

1965
1968
Thập Thế húy Biên (匾)
(36100,3566)
 • Thập thế tổ đại:
 • Lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Biên
 • Ất
 • Tỵ
 • niên (1965)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Mất
 • thế
 • Mậu
 • Thân
 • niên (1968)