Thập Thế tự Kỷ

Thân sinh

Thông tin

1959
?
Thập Thế tự Kỷ
(35101+1,3556)