Cửu Thế tự Thắng

Thân sinh

Thông tin

1989
?
Cửu Thế tự Thắng
(1139,7722)

Huynh đệ

Nam tử