Cao Cao Tổ húy Bính (丙)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Bính (丙)
(2142,526)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • hương
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phũ
 • huý
 • Bính
 • phũ
 • quân
 • .

 • Cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • tỷ
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Nữu
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • câu
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .