Cửu Thế tự Dũng

Thân sinh

Thông tin

2/10/1973
?
Cửu Thế tự Dũng
(10492,7112)

Huynh đệ

Nam tử