Cửu Thế tự Lạng

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1953
?
Cửu Thế tự Lạng
(9592+1,6367)

Nam tử