Cửu Thế húy Hải (海)

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1941
13/12/1992
Cửu Thế húy Hải (海)
(9092+1,6317)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • công
 • chức
 • ,
 • ưu
 • binh
 • phẩm
 • hàm
 • trung
 • ,
 • huân
 • chương
 • đa
 • hạng
 • ,
 • hậu
 • cán
 • sự
 • địa
 • chính
 • ,
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • ,
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Hải
 • Tân
 • Tỵ
 • niên(1941)
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bón
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thân
 • niên (1992)
 • thập
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (13/12)
 • .kỵ
 • Phu
 • thê
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • ,
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • quí
 • tự
 • Châu

Cữu thế tổ tỷ: Tiền thừa phu .Cán bộ phụ nữ xã,Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ,huy chương khang chiên nhất hang.Thăng hương đình kỳ thọ lão .Trương chính thất Trần thị húy Châu Ất Dậu nien (1945) Tạ thế Tân Sữu niên (2021) bát ngoát sơ tứ nhật (4/8 )kỵ.Hiệu từ thuận nhụ nhin


Nam tử