Cao Cao Tổ húy Liêu (撩)

Thân sinh

Thông tin

?
8/6
Cao Cao Tổ húy Liêu (撩)
(2043,516)
Bá Liêu
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ngũ
 • trưởng
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Liêu
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phũ
 • quân
 • .

 • Mộ
 • tại
 • Đập
 • Táng
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • bát
 • nhật
 • kỵ
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • Thanh
 • hiệu
 • trinh
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • ngang
 • xứ
 • .
 • Thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .