Viễn Tổ húy Cô Đê (低)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Viễn Tổ húy Cô Đê (低)
(210,126)
 • Tổ
 • nhị
 • nương
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Đê
 • mỹ
 • nương
 • .
 • Mộ
 • câu
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • xã,Cồn

 • Đó
 • xứ
 • .