Cửu Thế tự Sơn

Thân sinh

Thông tin

1978
?
Cửu Thế tự Sơn
(7291+1,5613)

Huynh đệ

Nam tử