Cửu Thế húy Tam (三)

Thân sinh

1931 - 2/10/2020

Thông tin

1961
23/2/1998
Cửu Thế húy Tam (三)
(7091,5033)
 • Cửu
 • thế
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • công
 • an
 • châu
 • Bình
 • Thuận
 • ,
 • phẩm
 • hàm

 • chuẩn
 • ,
 • hương
 • lão
 • ,
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Tam
 • Tân
 • Sửu
 • niên (1961)
 • ,
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Kỷ
 • Tỵ
 • niên (1989)
 • nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật (23.02) kỵ
 • .
 • Phu
 • thê
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • Lan

Huynh đệ