Cửu Thế tự Thuyết

Thân sinh

Thông tin

1949
?
Cửu Thế tự Thuyết
(6591+2,4913)

Huynh đệ

Nam tử