Cửu Thế tự Chính

Thân sinh

1920 - 26/11/1977

Thông tin

1962
?
Cửu Thế tự Chính
(6491+1,4744)

Nam tử