Cửu Thế tự Thống

Thân sinh

Thông tin

1952
?
Cửu Thế tự Thống
(5691+1,3912)

Huynh đệ

Nam tử