Cao Cao Tổ húy Thi (詩)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Thi (詩)
(1842,478)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • khảo : Tiền
 • hương
 • lão
 • trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Thi
 • phũ
 • quân
 • .

 • Cao
 • cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • huý
 • Tuyển
 • nhụ
 • nhân
 • .