Cửu Thế tự Cương

Thân sinh

1923 - 7/1/2020

Thông tin

1972
?
Cửu Thế tự Cương
(5391+1,3633)

Nam tử